Tipy na výuku

 

Náměty lze využít při výuce hudební výchovy a hudební nauky. Jednotlivé činnosti je možné různě upravovat a doplňovat.

Hudebně - teoretické pojmy

Orientace v notách, stupnicích nebo akordech je pro žáky, kteří hrají na hudební nástroj, velmi důležitá. Naukové pojmy můžeme vysvětlovat v návaznosti na konkrétní písničku nebo poslechovou skladbu.

Velkým problémem je skutečnost, že v některých případech žáci nemají dostatečně zvládnutý notopis a nesprávně se orientují v notovém zápise při nácviku skladeb. Nedokážou správně napsat posuvku k notě, pomlku nebo houslový klíč. Žáci by si měli hudební teorii dobře osvojit a je na učiteli, aby našel vhodné metody výuky.

V úvodu hodiny zařadíme malou rozcvičku na opakování not. Dětem ukazujeme noty (každá je napsaná zvlášť na velkém  barevném papíru A4). Jejich názvy určují ústně jednotliví žáci nebo všichni společně. Poté lze zvolit opakovací úkol v pracovním listě. Čtení not procvičujeme také v písničkách. Pro danou činnost jsou vhodné různé zpěvníky. Žákům průběžně dáváme různé otázky: Která nota leží na první lince v notové osnově? Kolikrát je v písni nota f1? Která nota v písničce je nejvyšší?

Z tvrdého papíru si vyrobíme dva druhy kartiček - noty a jejich názvy. Dětem je rozdáme do lavic a jejich úkolem je přiřadit správné názvy k notám. Kartičky využijeme i v další hře, učitel říká názvy not, žáci je vybírají z hromádky a dávají vedle sebe.  Zpočátku volíme jen noty v rozsahu c1 - g1 (c1 - c2). Později využíváme názvy not v kombinaci s jejich délkou (například c1 celá, g1 půlová, d1 čtvrťová, a1 osminová).

Psaní not zabere v hodině více času a učitel by měl průběžně sledovat všechny žáky. Noty je nutné doplňovat ostrou tužkou, čitelně a dále od sebe. Při psaní kontrolujeme správné umístění not v notové osnově, jejich délku a výšku podle zadání. Sešit by měl mít dostatečně velké notové osnovy, zejména pro žáky prvního ročníku.

Základem hudební teorie jsou stupnice a akordy. Žáky neučíme bezmyšlenkovitě jmenovat tóny stupnic a akordů, ale odvodit si je podle daných pravidel. Obecně zde platí pravidlo, že méně znamená více, a proto hned neprocvičujeme více pojmů najednou.

K opakování stupnic nám poslouží kartičky z tvrdého papíru. Žáci z hromádky vybírají noty, ze kterých pak sestavují stupnici. Úkol je náročnější, pokud přidáme další noty, které do stupnice nepatří. Po dokončení může následovat čtení stupnic vzestupně i sestupně. Během daného úkolu lze žákům pomáhat pomocnými otázkami.

Hudební pojmy nestačí jen vysvětlit a zapsat do notového sešitu, ale také průběžně opakovat.  Získané hudební znalosti procvičujeme nejen písemně, ale také v návaznosti na sluchovou představivost:

Žáci mají na lavici tři kartičky: vysoký tón, střední tón hluboký tón. Učitel hraje na klavír jednotlivé tóny a žáci ukážou správnou kartičku.

Dynamická znaménka procvičujeme pomocí hudebních ukázek. Připravíme kartičky s označením dynamiky: piano - slabě, mezzoforte - středně silně, forte - silně. Žáci sluchem rozlišují hudební pojmy (označení dynamiky) podle dané skladby.  

Pomocí kartiček je možné hádat počet tónů, které učitel hraje na klavír. Menší děti rozliší jeden a dva tóny, starší žáci rozeznávají dva až tři tóny.

 

Z kartiček, na kterých jsou noty C, D, E, F, G, A, H, C žáci sestaví stupnici C dur a učitel ji zahraje na klavír. Následně stupnici zopakuje s chybným tónem. Žáci podle sluchu určí, který tón byl zahraný nesprávně.

Učitel zahraje stupnici a následně jeden tón ze stupnice. Děti poznávají, který je to stupeň ve stupnici (první až osmý).

Učitel zahraje tři různé akordy. Každý akord zazní nejprve rozloženě (tóny zní po sobě) a pak současně. Žáci určí, která ze tří možností připomíná začátek písně Ovčáci, čtveráci. Pomocí této písně si děti osvojí tónický kvintakord teoreticky i sluchově.

 

Kartičky s hudebními pojmy lze různě třídit do skupin nebo dávat k sobě dvojice, které patří k sobě. Žáci mohou spolupracovat ve skupinkách a vzájemně se doplňovat.

Alternativou ke kartičkám jsou pracovní listy s hudebním názvoslovím. Opakování se dá provádět formou křížovek, doplňovaček a kvízů.

Žáci si mohou přinést skladby, které právě hrají a ve skupinkách číst noty, určit takt a tóninu. Tím dochází k propojení výuky hudební nauky s hrou na nástroj.

Vhodným doplňkem při výuce je počítač. Jeho využití má v hodinách hudební nauky praktický význam. Žáci se seznamují s programy na tvorbu not a podle zadání učitele vyhledávají různé informace na internetu. 

 

Hudební teorie by neměla být vyučována na úkor ostatních činností, zejména pěveckých a poslechových. V hudební nauce žáky vedeme k osvojení pojmů, které uplatní při hře na nástroj. Zvolíme přiměřené množství hudebních poznatků, pravidelně je opakujeme a procvičujeme.

Opakování hudebně-teoretických pojmů v hudební nauce v ZUŠ

Žáci se rozdělí po dvojicích nebo vytvoří menší skupinky (do čtyř žáků). Předem připravíme otázky na samostatné papíry. Každé skupince dáme čtyři otázky a časový limit pět minut. Odpovědi si mohou zpracovat na samostatný papír nebo ústně. Náročnost otázek zvolíme podle daného ročníku a schopností žáků ve třídě.  

Příklady otázek pro 1. a 2. ročník HN:
(lze různě doplňovat a obměňovat)

Skupinka č. 1:

1. Vyjmenuj stupnici C dur.
2. Kolik čtvrťových not napíšeme do jednoho čtyřčtvrťového taktu?
3. Co znamená piano?
4. Vyjmenuj nástroje, které mají struny.

Skupinka č. 2:

1. Vyjmenuj stupnici G dur.
2. Která posuvka zvyšuje tón o půl tónu?
3. Co znamená mezzoforte?
4. Vyjmenuj nástroje, které dokážou zahrát hluboké tóny.

Skupinka č. 3:

1. Které noty mají nožičku směrem nahoru a které noty směrem dolů?    a1 čtvrťová, d2 půlová, f1 čtvrťová, h1 půlová, g1 čtvrťová, c2 půlová
2. Kolik osminových not napíšeme místo jedné čtvrťové?
3. Co znamená forte?
4. Vyjmenuj nástroje, které dokážou zahrát vysoké tóny.

Skupinka č. 4:

1. Nota c1 leží na první pomocné lince pod notovou osnovou. Která nota leží pod první pomocnou linkou?
2. Která posuvka snižuje tón o půl tónu?
3. Co znamená legato a jak se značí v notách?
4. Uveď názvy dechových nástrojů.

Skupinka č. 5:

1. Před které noty doplníme křížek?  as1, gis1, des1, fis1, cis1, hes1, ges1, es1, ais1, dis1
2. Která pomlka leží na třetí lince? Která pomlka visí na čtvrté lince?
3. Půlová nota je na dvě doby. Na kolik dob se počítá půlová s tečkou?
4. Který hudební nástroj má klávesy?

Příklady otázek pro 3. a 4. ročník HN:

Skupinka č. 1:

1. Vyjmenuj sedm křížků v předznamenání.
2. Vyjmenuj stupnici E dur a kvintakord E dur.
3. Co znamená Allegro?
4. Vyjmenuj dechové žesťové nástroje.

Skupinka č. 2: 

1. Vyjmenuj stupnici F dur a kvintakord F dur.
2. Urči velkou tercii od tónu d1, f1, a1.
3. Co znamená Moderato?
4. Vyjmenuj dechové dřevěné nástroje.

Skupinka č. 3:

1. Který stupeň zvyšujeme v mollové harmonické stupnici?
2. Vyjmenuj stupnici a moll harmonickou a kvintakord v a moll.
3. Co znamená ritardando?
4. Jak se nazývá vysoký ženský hlas?

Skupinka č. 4:

1. Vyjmenuj předznamenání stupnic  B dur, E dur, F dur,  A dur.
2. Vyjmenuj kvintakord a jeho obraty v D dur.
3. Co znamená tečka za notou?
4. Vyjmenuj bicí nástroje.

Skupinka č. 5:

1. Vyjmenuj kvintakord v F dur, D dur, E dur, B dur.
2. Vyjmenuj názvy čistých a velkých intervalů.
3. Kolik šestnáctinových not napíšeme místo jedné čtvrťové?
4. Jak se nazývá vysoký mužský hlas?

Hudební nástroje

Než začneme žáky seznamovat s hudebními nástroji, je důležité, aby znali jejich názvy a dokázali je správně zařadit do jednotlivých skupin (smyčcové, dechové dřevěné, bicí). Pokud jsou nástroje k dispozici, zapůjčíme si je.

Do výuky můžeme přizvat učitele nebo žáka, který na daný nástroj zahraje známou písničku. Zároveň dětem ukáže různé možnosti hry na nástroj, jeho tónový rozsah a zodpoví případné dotazy. V návaznosti na praktickou ukázku lze využít pracovní listy s připravenými úkoly. Žáci mohou porovnávat velikost nástrojů, jejich tvar, způsob tvoření tónů a materiál z kterého jsou vyrobeny.

Námět pro žáky v prvním ročníku: rozdáme obrázky pěti nástrojů (housle, buben, kontrabas, trubka a flétna). Následně pustíme hudební ukázku a jejich úkolem je vybrat správný nástroj z těchto pěti možností. Po skončení ukázky děti nástroj pojmenují.

<p style="tex